HVIDR-a SLAVONSKI BROD

STJEPANA MARIJANOVIĆA 2

35 000 SLAVONSKI BROD

 STRATEŠKI PLAN HVIDR-a SB

za razdoblje 2015-2020.

 

Uvod u proces strateškog planiranja Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

 

Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA SLAVONSKI BROD (u daljnjem tekstu: HVIDR-a SB) je dragovoljna udruga zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a i Zajednice udruga HVIDR-a RH, udruženih radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja.

HVIDR-a SLAVONSKI BROD je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 16. sječnja 1993. godine kao članica Saveza hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, a nakon preregistracije upisana je u Registar udruga RH dana 30. siječnja 1998. godine pod današnjim nazivom kao jedna od članica Zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH.

Odredbama općih akata predviđeno je usvajanje plana i programa za jednogodišnje razdoblje, koji se kontinuirano usvajao na izvještajnoj Skupštini HVIDR-a SB (godišnja izvješća). Na Redovnoj izvještajno-izbornog Skupštini HVIDR-a SB održanoj dana 13. svibnja 2015. usvojen je Operativni plan HVIDR-a SB za razdoblje od 13.5. do 31.12.2015. godine i Strateški plan HVIDR-a SB za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

 1. VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA 

Vizija

Nacionalna organizacija kvalitete i održivost udruge kao  članice koja osiguravaju aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u razvoju civilnog društva.

Misija

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju hrvatskih ratnih vojnih invalida u svim segmentima društva, te osnaživanju udruge kroz informiranje, edukaciju, zastupanje i senzibilizaciju javnosti, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Vrijednosti i principi djelovanja:

HVIDR-a SB svoj rad temelji na pravnoj i socijalnoj zaštiti svojih članova, a vrijednosti i principi djelovanja očituju se u:

 • promicanju hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanju i oplemenjivanju moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda;
 • promicanju istine o Domovinskom ratu;
 • sudjelovanju i potpori u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata;
 • brizi o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata;
 • brizi o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života;
 • brizi o promicanju u činove časnika i dočasnika, te brizi o dodjeli odličja i priznanja hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata koji su to zaslužili;
 • promicanju tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata;
 • sudjelovanju i potpori u radu državnih institucija u svezi otkrivanja zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera;
 • sudjelovanje u koordinaciji članica (županijskih zajednica udruga HVIDR-a i Zajednice udruga HVIDR-a RH) u "strukturi HVIDR-a" po vertikali;
 • pružanju logističke, stručne i druge potpore svojim članovima.
 1. ČLANSTVO I ORGANIZACIJSKI USTROJ

U HVIDR-a SB učlanjeno je 1616 članova i to: 200 aktivnih članova i 1416 neaktivnih članova u značenju plaćenih i neplaćenih članarina ,što neosporava participiranje  prava i članova s neplaćenom članarinom.Prema teritorijalnom ustroju HVIDR-a SB je udruga i predstavlja organizacijsku shemu udruga u zajednici udruga HVIDR-a u Republici Hrvatskoj. Udruga HVIDR-a ima svojstvo pravnie osoba, a odlukom o udruživanju prihvaćaju odredbe Statuta HVIDR-a RH i kao takva  čini članstvo udruga u sustavu HVIDR-a RH.

Članom udruge HVIDR-a SB može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane, koji ima državljanstvo RH i posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH. Udruga na nivou HVIDR-a RH  broji 37090 evidentiranih članova. 

Rad HVIDR-a SB koordiniran je tijelima upravljanja predviđenim Statutom, kako slijedi:

Tijela udruge HVIDR-a SB su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Predsjednik HVIDR-a SB je Mato Pudić.

Sabor čine svi članovi HVIDR-e SB koji su platili članarinu.

 

Predsjedništvo čine predsjednik HVIDR-a SB Mato Pudić, dopredsjednik Vlado Marić i članovi: Tomislav Pendić, Bilandžić Berislav,Ivica Zirdum, Miro Kopljar, Adolf Škrpan, Mijo Mitrović

Nadzorni odbor: predsjednik Mario Vujić, Avdo Golić, Josip Čančar, Damir Princip, Drago Pranjić

Sud časti: predsjednik Petar Kljaić, Pero Duspara, Dario Džeba, Mladen Kokanović, Pero Duspara

Mandat svim predsjednicima i članovima tijela traje do 13.5.2020 godine.

Pravni akti HVIDR-a SB su: Statut HVIDR-a SB, Poslovnici o radu tijela: Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti. Odluka o kalendaru za obilježavanje obljetnica, te pravilnici: o teritorijalnom ustroju, o učlanjenju, o priznanjima, o počasnim članovima, o arhivskom i registraturnom gradivu,  o uredskom poslovanju, o knjigovodstvu i unutarnjem redu radna udruge.

Zaposlenici:

Obzirom da Udruga ulaže u ljudske resurse od svoga osnivanja 1993. godine, na temelju Pravilnika o unutarnjem redu radne zajednice predviđa se plaćanje djelatnika prema sistematizaciji radnih mjesta: tajnik/ca, dijelatnik/ca u čajnoj kuhinji, voditelj fitness centra a ovisno o mogućnostima proračunskih i ostalih sredstava. Ulaganjem u ljudske resurse tijekom godina nastavlja se osiguravanje kapaciteta za održivi razvoj Udruge, budući da sve projekte na natječaje izrađuje sama Udruga, koja aktivno sudjeluje u realizaciji istih, a izradu izvještaja za pravdanje sredstava izrađuje ovlašteni knjigovodstveni serviz na teret udruge.

 1. PROGRAMSKA POSTIGNUĆA

Udruga radi na projektima psihološkog i socijalnog osnaživanja, kao i podizanja kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida, povećanju razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima, o problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i na lokalnoj razini sa većom mogućnošću rješavanja istih.  Upoznavanje sa studijama i istraživanjima o alarmantnim podacima o povećanom broju smrtnosti hrvatskih branitelja, te zajednički rad na edukativnoj prevenciji i uključivanju u akcije ministarstva branitelja i zdravstvenih ustanova u svrhu smanjenja smrtnosti hrvatskih branitelja.

U svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata, HVIDR-a SB je radila je i na projektima snimanja dokumentarnih filmova, u radu pisanja knjiga o Domovinskom ratu , prikupljanju i arhiviranju građe o Domovinskom ratu s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom

Udruga od 1997. godine kontinuirano djeluje u istom prostoru za rad u vlasništvu Grada Slavonskog Broda s pravom korištenja na 10 ( deset godina ) bez naknade, u prostor je uložena veća količina sredstava iz različitih izvora donacija i javnih natječaja od 1997 do danas u koji se još ulaže tako da je u potpunosti opremljen PC opremom, uredskim namještajem i drugom opremom.

3.1.IZVORI FINANCIRANJA 

HVIDR-a SB svoje aktivnosti financira stjecanjem i pribavljanjem sredstava iz proračuna Grada Slavonskog Broda (na temelju prijava projekata na raspisane natječaje), članarinama, donacijama i sponzorstvima.

 1. ANALIZA VANJSKOG I UNUTARNJEG OKRUŽENJA
 • svot analiza
 

Snage

Slabosti

   

unutarnje

-       osiguran prostor za rad

-       prostor je opremljen PC opremom

-       osigurani ljudski resursi

-       pravovremeno informiranje članova

-       višegodišnje iskustvo

-       timski rad

-       vještine projektnog menadžmenta i izrade projektnih prijedloga

-       problemi lokalnih udruga proizašlih iz Domovinskog rata (na razini županije, grada)

-       smanjenje broja aktivnih članova

-       kratkoročno, ograničeno i neizvjesno financiranje

 

Prilike

Prijetnje

vanjske

-       suradnja sa državnim i lokalnim institucijama

-       natječaji (prilika za financiranje)

-       suradnja sa drugim udrugama na državnoj razini

-       međusektorska suradnja

-       fondovi EU

-       gospodarska kriza u RH

-       nesigurno financiranje

-       novi propisi

-       nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja institucionalne podrške

4.2.ANALIZA OKRUŽENJA

4.2.1. Izazovi u području djelovanja Udruge

U Hrvatskoj djeluje više od 45 krovnih braniteljskih udruga. HVIDR-a SB je najstarija udruga osnovana davne 1993. godine. Rad HVIDR-a SB temelji se na zaštiti prava svojih članova, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata RH, te promicanju vrijednosti Domovinskog rata. Uporište za svoje djelovanje Udruga nalazi u Ustavu RH, Deklaraciju o Domovinskom ratu, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Strateškom planu Ministarstva branitelja.  

Jedan od osnovnih problema je kratkoročno, ograničeno i neizvjesno financiranje, te nedostatak stabilnog institucionalnog financiranja Udruge.

4.3. DIONICI

Državne institucije i jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije, udruge i institucije iz drugih zemalja

Ministarstvo branitelja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo obrane RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za udruge, Ured za ljudska prava, Ured pravobraniteljice sa invaliditetom.

Grad Slavonski Brod, županijski uredi državne uprave za poslove branitelja, ostale udruge proistekle iz Domovinskog rata, dr. neprofitne organizacije kao i institucije na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 1. STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJ 1.:  Psihosocijalno osnaživanje, pravna i socijalna zaštita, te podizanje kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida, povećanje razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima. 

STRATEŠKI CILJ 2.: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 

STRATEŠKI CILJ 3.: Rad na ustrojavanju i koordinaciji Udruge, te povećanju održivosti i kvalitete rada udruge kao ravnopravne  članice 

STRATEŠKI CILJ 4.: Suradnja i umrežavanje Udruge na nacionalnoj i međunarodnoj razini  

STRATEŠKI CILJ 1.:  Psihosocijalno osnaživanje, pravna i socijalna zaštita, te podizanje kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida, povećanje razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima. 

SPECIFIČNI CILJ 1.1.: Informiranje, savjetovanje, edukacija, organiziranje športskih i umjetničkih aktivnosti članova

Aktivnosti:

 • Kontinuirano praćenje zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a
 • Međusektorska suradnja
 • Organiziranje edukativnih tribina, okruglih stolova, informativnih radionica i predavanja
 • Izrada i tisak brošura, promocija i distribucija istih članovima
 • Organiziranje športsko-natjecateljskih aktivnosti, te stvaralačko-rekreativnih umjetničkih aktivnosti članova Udruge 

STRATEŠKI CILJ 2.: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 

SPECIFIČNI CILJ 2.1. izdavaštvo, informiranje

Aktivnosti:

 • izdavanje knjiga
 • snimanje filmova o Domovinskom ratu i njihovim sudionicima
 • organiziranje okruglih stolova o važnim obljetnicama Domovinskog rata
 • obilježavanje obljetnica Domovinskog rata

STRATEŠKI CILJ 3.: Rad na ustrojavanju i koordinaciji udruge, te povećanju održivosti i kvalitete rada udruge članice

SPECIFIČNI CILJ 3.1. Povećati održivost i kvalitetu rada udruge, pojačati status u koordinaciji članica 

Aktivnosti:

 • raditi na povećanju članstva udruge
 • raditi na osiguranju održivog razvoja udruge
 • ojačati suradnju temeljnih udruga organiziranjem tribina i dr.skupova
 • prijavljivati se na sve natječaje za provođenje projekata, sa posebnim naglaskom na sredstva EU
 • rad na evaluaciji djelovanja HVIDR-a SB, te na unaprjeđenju istog 

STRATEŠKI CILJ 4.: Suradnja i umrežavanje Udruge na nacionalnoj i međunarodnoj razini

SPECIFIČNI CILJ 4.1. Sudjelovanje u stvaranju partnerstva na nacionalnoj razini 

Aktivnosti:

 • sudjelovanje u radu Ministarstva branitelja, Povjerenstva Vlade RH za osobe sa invaliditetom i ostalim državnim tijelima i povjerenstvima kroz predstavnike HVIDR-a SB
 • suradnja sa svim udrugama iz Domovinskog rata RH na lokalnoj i državnoj razini
 • razvijanje strategije partnerskih odnosa 

STRATEŠKI CILJ 4.: Suradnja i umrežavanje Udruge na nacionalnoj i međunarodnoj razini 

SPECIFIČNI CILJ 4.2. Sudjelovanje u stvaranju partnerstva na međunarodnoj razini kroz članstvo u zajednici udruga HVIDR-a RH

Aktivnosti:

 • suradnja sa udrugama iz Domovinskog rata u BiH i institucijama iz drugih zemalja
 • međunarodna suradnja kroz Svjetsku veteransku federaciju, kao i Europski savez invalida rata, druge organizacije EU i dr. međunarodne organizacije
 • izdavanje knjiga
 • pomoći pri snimanju filmova o Domovinskom ratu u BiH i RH i njihovim sudionicima
 • organiziranje okruglih stolova o važnim obljetnicama Domovinskog rata
 • obilježavanje obljetnica Domovinskog rata u BiH i RH                                                                              

Predsjednik HVIDR-a SB: MATO PUDIĆ