Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („NARODNE N0VINE„ broj 74-14) i članka 26 Statuta Udruge, Skupština Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Slavonski Brod, održana dana 24.04.2015. godine, donijela je:


S T A T U T

UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA SLAVONSKI BROD


I
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (u daljnjem tekstu: Udruga HVIDR-a Slavonski Brod) je dragovoljna udruga HVIDR-a, koje se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje Udruge.

Naziv i sjedište udruge

Članak 2.

1) Naziv udruge je Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Slavonski Brod
2) Skraćeni naziv Udruge je Udruga HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 3.

1) Sjedište Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je u Slavonskom Brodu. Odluku o promjeni adrese donosi Predsjedništvo udruge

Područje djelovanja udruge

Članak 4.

1) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod djeluje na području grada Slavonskog Broda.

Članak 5.

1) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave Brodsko-posavske županije.

Zastupanje udruge

Članak 6.

1) Udrugu HVIDR-a Slavonski Brod zastupa predsjednik
2) Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge

Pečat, znak, naziv i zastava udruge

Članak 7.

1) Pečat Udruge HVIDR-a Slavonski Brod okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.

2) Znak Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je znak vojnog invalida – osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.

3)Udruga HVIDR-a Slavonski Brod koristi skraćeni naziv „hvidra“ u pravnom prometu u suglasnosti sa nositeljem prava intelektualnog vlasništva žiga odnosno HVIDR-om RH temeljem Zakona o žigu.

4) Zastava Udruge HVIDR-a Slavonski Brod pravokutnog je oblika i plave boje ( 2m x 1m ). U sredini  zastave nalazi se kvadratični znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, tiskan žutom bojom. Iznad znaka u pravilnom rasporedu stoji naziv Udruga HVIDR-a Slavonski Brod tiskan žutom bojom.

II
CILJEVI , PODRUČJE DIJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

1) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava.

2) Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika Domovinskog rata, ljudskih prava i socijalne djelatnosti.

Članak 9.

1) Djelatnosti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod su:
• Provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima
• Praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
• Promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
• Promicanje hrvatskih macionalnih, povjesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
• Briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
• Briga o promicanju činova časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svoim članovima koji su to zaslužili
• Promicanje tjelesne kulture (sport i rekreaciju) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svih članova
• Sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
• Planiranje rada Udruge ,te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
• Provođenje ostalih aktivnosti u praćenju , provođenju i vrednovanju javnih politika , kao i oblikovanju javog mijenja , te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapeđivanju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
• Informiranje javnosti o radu udruge
• Udruživanjem u članstvo u sustavu HVIDR-a RH (HVIDR-u brodsko-posavske županije i HVIDR-u RH)
• Razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
• Organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima
• Pripremanje i usluživanje pića i toplih napitaka, bezalkoholnih pića i jela koje udruga organizira za potrebe članova u svojim poslovnim prostorijama, odnosno dijelatnosti na koje se neprimjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj dijelatnosti temeljem članka 5. Stavka 2. Istog zakona ( ukoliko Udruga ima klubove )

Udruživanje i odnosi prema drugim udrugama

Članak 10.

1) Radi ostvarenja svih ciljeva Udruga HVIDR-a Slavonski Brod, na temelju Odluke Skupštine, dragovoljno se udružuje u zajednicu udruga i članova HVIDR-a brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a brodsko-posavske županije) kao i krovnu udrugu zajednicu županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH)

2) Udruživanjem u članstvo HVIDR-a RH ,Udruga HVIDR-a Slavonski Brod prihvaća odredbe općih akta temeljem teritorijalnog i hijerajhijskog ustroja HVIDR-a RH.
3)Udruga HVIDR-a Slavonski Brod može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

Javnost rada

Članak 11.

1) Rad Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je javan.
2) Javnost djelovanja udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima,odjavom na web stranici Udruge,putem medija ili na neki drugi način.
3) Javnost se može isključiti sa sjednice pojedinih tijela Udruge HVIDR-a Slavonski Brod odlukom tog tijela.

III
ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

1) Članom Ugruge HVIDR-a Slavonski Brod može postati hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane, član Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg bosna, koji ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH.te posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH ili postrojbi HVO-a.

2) Član udruge HVIDR-a Slavonski Brod (osobe navedene u stavku 1.) ima prebivalište na području djelovanja udruge,a svojim učlanjenjem:
• prihvaća načela, program i Statut udruge
• izražava spremnost promicanja ciljeva provedbe zadaća Udruge HVIDR-a.
3) Odluku o prijemu u članstvo donosi Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod na temelju statuta udruge i Pravilnika koji donosi HVIDR-a RH.

UČLANJENJE

Članak 13.

1) Hrvatski ratni vojni invaloid iz Domovinskog rata koji želi postati član Udruge HVIDR-a Slavonski
Brod podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.
2) Predsjedništvo Udruge u roku od 30 dana utvrđuje dali kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz predhodnog članka i dali je kandidat uredno priložio popunjen i potpisani list. Presjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prigovoru.
3) Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema odluke može uložit prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Prasjedništvo HVIDR-a Brodsko-posavske županije raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora biti obrazložena.
4) Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3) ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice koja je u nadležnosti HVIDR-a RH.
5) O reviziji zahtjeva za članstvo radi neispunjavanja uvjeta iz članka 12.ovog Statuta i Članka 14. Stavka 4. i 5. Statuta HVIDR-a RH, odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH na temelju mišljenja Presjedništva HVIDR-a RH.

Članak 14.

1) Ukoliko član promijen i prebivalište ,dužan je u svojoj udruzi zatražiti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu udrugu HVIDR-a u sastavu HVIDR-a RH prema mjestu novog prebivališta.
2)Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava, obveze i odgovornosti člana udruge

Članak 15.

1) Član Udruge HVIDR-a Slavonski Brod ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama,prijedlozima i zahtjevima te može podnositi prigovore na rad prasjednika i članova tijela Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.
2) Član Udruge ima pravo od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, doneseni, odlukama i zauzetim stajalištima.
3) Član udruge ima pravo birati članove tijela udruge.
4) Član udruge ima pravo biti biran u tijela udruge.

Članak 16.

1) Član udruge HVIDR-a Slavonski Brod ima obveze:
• ostvarivati ciljeve udruge
• pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge HVIDR-a Slavonski Brod,HVIDR-a brodsko-posavske županije i HVIDR-a RH
• provoditi odluke tijela udruge
• čuvati interese i ugled udruge
• izvjestiti udruguo promijeni statusnih i drugih podataka evindentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promijene
• poštovati moralni kodeks ponašanja u udruzi
• redovito plaćati članarinu

Obveze članova u tijelima udruge

Članak 17.

1) Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Slavonski Brod imaju ista prava i obaveze kao i ostali članovi udruge.
2) Izabrani članovi u tijela udruge obavezni su sudjelovati u radu sijednice Skupštine udruge,podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.
Stegovna odgovornost i riješenje sporova članova udruge

Članak18.

1) Član udruge HVIDR-a Slavonski Brod stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akta Udruge, te općih akta HVIDR-a brodsko-posavske županije i HVIDR-a RH.
2) Rješavanje sporova u prvom stupnju u nadležnosti je Suda časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.

Prestanak i suspenzije članstva u udruzi i udruženim članicama

Članak 19.

1) Članstvo u udruzi HVIDR-a Slavonski Brod prestaje:
• smrću člana
• istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
• isključenjem
• gubitkom statusa HRVI ,odnosno drugih uvijeta propisanih člankom12.ovog Statuta
• neplaćanjem članarine duže od 1 godine

2) Član udruge HVIDR-a Slavonski Brod ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju.Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

3) Član udruge može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.Odluku o iskljzučivanju donosi Sud časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.Protiv odluke o isključivanju dopušten je prigovor Suda časti HVIDR-a brodsko-posavske županije.U određenim slučajevima predviđenim Statutom HVIDR-a RH i Poslovnikom o radu Suda časti HVIDR-a RH odluku u isključenje u prvom stupnju može donijeti Sud časti HVIDR-a RH.

4) U slučajevima prestanka članstva istupanjem,isključenjem,gubitkom statusa i neplaćanjem članarine duže od 1 godine, član je dužan vratiti člansku iskaznicu matičnoj udruzi, koju poništava HVIDR-a RH,tedonosi odluku o brisanju istog člana iz evidencije članstva.

5) Ukoliko Skupština udruge donese odluku o istupanju iz članstva zajednice i HVIDR-e RH ,ispunjen je nužan i dovoljan uvjet za prestanak članstva.U tom slučaju presjedništvo udruge podnosi zahtjev za prestanak članstva Presjedništvu HVIDR-a brodsko-posavske županije koji potvrđuje Glavni odbor HVIDR-a RH ,te donosi odluku o brisanju iste članice iz evidencije članstva HVIDR-a RH.

6) U slučaju dobrovoljnog istupanja iz članstva HVIDR-e udruga je obvezna prestati sa daljnjim korištenjem naziva i znaka,,hvidra“ u pravnom prometu,te izvršit promijenu podataka u Registru udruga RH ,na osnovu zahtjeva HVIDR-e RH kao nositelja prava intelektualnog vlasništva žiga ,,hvidra“ temeljem odredaba Zakona o žigu i Statuta HVIDR-a RH.

7) Sud časti HVIDR-e brodsko-posavske županije može donijeti odluku o privremenoj suspenziji prava na članstvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod ili odluku o isključenju udruge u stegovnom postupku.U slučaju isključenja iz članstva primjenjuju se iste odredbe koje su navedene u stavku 5.ovog članka vezano za obvezu prestanka korištenja naziva i znaka ,,hvidra“ u pravnom prometu.

IV
UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

Opće odredbe

Članak 20.

1) Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je sustav kojeg čine ustrojstveni oblici udruge u smislu infrastrukture, posredstvom Udruga HVIDR-a Slavonski Brod i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.

2) Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je:
• ogranak udruge

3) Ogranak se formira spram opravdane potrebe na području djelovanja Udruge HVIDR-a Slavonski Brod odlukom Presjedništva udruge a uz predhodnu suglasnost Presjedništva HVIDR-a brodsko-posavske županije.

4) Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

Ogranak Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 21.

1)Tijela ogranka su:
• zbor(svi članovi ogranka Udruge HVIDR-a Slavonski Brod)
• izvršni odbor(sastoji se od 3-5 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

Zadaće i ovlasti tijela ogranaka Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 22.

1) Zadaće zbora su:
-donos i Pravilnik o radu izvršnog odbora
-razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora
-bira članove izvršnog odbora s mandatom od 4 godine
-bira presjednika i tajnika ogranka
-bira kandidate za tijela udruge
-raspravlja o bitnim pitanjima i donosi odluke s tim u svezi

2) Sjednice zbora održavaju se1. godišnje.Na sjednicu zbora pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranka,asjednici nazočni čine kvorum.Zbor odluke većinom glasova sjednici nazočnih članova.

Članak 23.

1) Zadaće izvršnog odbora su:
-provodi odluke zbora
-provodi odluke Skupštine i Presjedništva udruge
-rukovodi radom ogranka
-donosi plan aktivnosti
-o svom radu redovito izvješćuje Presjedništvo udruge
-predlaže kandidate za tijela udruge.

2) Sjednice izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu 1. mjesečno. Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno ½ članova odbora.Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova nazočnih članova izvršnpg odbora.

V
TIJELA UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

Članak 24.

1) Tijela Udruge HVIDR-a Slavonski Brod su :
• Skupština
• Predsjedništvo
• Predsjednik
• Nadzorni odbor
• Sud časti

Skupština Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 25.

1) Skupštinu Udruge HVIDR-a Slavonski Brod čine svi članovi udruge.

Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 26.

1) Skupština udruge Slavonski Brod :
• usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
• bira i razrješava dužnosti predsjednika dopresjednika udruge
• bira i razrješava dužnosti presjednika i članova Nadzornog odbora udruge
• bira i razrješava predsjednika i članove Suda časati udruge
• bira i razrješava delegate u Skupštini HVIDR-a brodsko-posavske županije i bira kandidate za tijela HVIDR-a Brodsko-posavske županije
• donosi odluke o opozivu i razrješenju članova tijela udruge
• odlučuje o udruživanju i istupanju iz članstva HVIDR-a brodsko-posavske županije i HVIDR-e RH
• razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge i godišnje financijsko izvješće za predhodnu kalendarsku godinu
• donosi plan rada i financijski plan udruge za sljedeču kalendarsku godinu
• Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
• donosi odluke o statusnim promjenama
• donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
• te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statusom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge
2) Skupština udruge HVIDR-a Slavonski Brod radi prema poslovniku kojeg sama donosi

Sjednice Skupštine HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 27.

1) Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Slavonski Brod mogu biti redovne i izvaredne.
2) Na sjednicu Skupštine pozivaju se svi članovi udruge na način određen odlukom Presjedništva udruge.
3) Sjednici Skupštine nazočni članovi udruge čine kvorum.
4) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.

1) Redovne sjednice Skupštine mogu biti izvještajne i izborne.Redovne izvještajne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik 1 godišnje. redovne izborne sjednice skupštine udruge saziva presjednik poštujući odredbu o trajanju mandata članova tijela udruge.

2) Izvaredne sjednice Skupštine saziva presjednik udruge na vlastitu inicijativu ili na temelju:
• odluke Presjedništva
• pismena zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Slavonski Brod
• odluke Nadzornog odbora ili Suda časti udruge
• odluke Suda časti HVIDR-a brodsko-posavske županije i HVIDR –a RH

Presjednik udruge dužan je sazvati izvarednu sjednicu Skupštine u roku 30 dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko presjednik Udruge na sazove traženu izvarednu sjednicu skupštine u navedenom roku,istekom roka izvarednu sjednicu saziva tijelo koje je podnjelo zahtjev.

3) U slučaju isteka mandata članova tijela Udruge Izvarednu sjednicu saziva 1/3 članova upisanih u popis članova ili zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH.

Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 29.

1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod čine predsjednik, dopresjednik i najmanje tri člana Presjedništva udruge.

Zadaće i ovlasti Presjedništva Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 30.

1) Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod:
• donosi poslpvnik o svom radu
• utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statusa udruge
• između dvije sjednice Skupštine upravlja radom udruge
• može ovlastiti druge osobe za zastupanje Udruge HVIDR-a Slavonski Brod do izbora novog presjednika na skupštini udruge
• donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge
• provodi odluke Skupštine udruge
• donosi odlike u skladu sa Statusom udruge
• brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
• donosi plan aktivnosti udruge
• upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
• imenuje komisije i povjerenstva,određuje im sastav ,zadaće i rokove odrade
• imenuje i opoziva likvidatora udruge
• osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehnički i organizaciskih zadaća
• predlaže kandidate i kandidacijske liste
• donosi odluku o promjeni adrese udruge
• odlučuje o suradnji sa drugim srodnim udrugama u realizaciji ciljeva statusa
• o svom radu redovito izvješćuje Presjedništvo HVIDR-a brodsko-posavske županije
• može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge Sudu časti udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 31.

1) Sjednicu Presjedništva Udruge HVIDR-a Slavonski Brod saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje 1. put u dva mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće. Na sjednicu Presjedništva obavezno se pozivaju predstavnici tijela udruge, koji istoj nazoče bez prava glasovanja.

2) Sjednica Presjedništva udruge je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 1/2 članova Presjedništva udruge

3)presjedništvo udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Presjedništva.

Presjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 32.

1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod zastupa udrugu,odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela udruge.

2) Presjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod mandatar je presjedništva Udruge HVIDR-a Slavonski Brod, te predlaže Nadzornom odboru udruge HVIDR-a Slavonski Brod na konstituirajući sjednici Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Slavonski Brod sastav Presjedništva.

3) Ukoliko se član Udruge HVIDR-a Slavonski Brod ne ponaša sukladno odredbama statuta ili odlukama tijela Udruge, presjednik Udruge obavezno predlaže Nadzornom odboru razrješenje navedenog člana i daje prijedlpg za imenovanje novog člana Presjedništva.

4) Predsjednik je po položaju član Presjedništva HVIDR-a brodsko-posavske županije.

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 33.

1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod:
• brine o provedbi odluka Skupštine i Presjedništva udruge

• saziva i vodi sjednice Skupštine udruge

• saziva i vodi sjednice Presjedništva udruge

• odgovara za zakonitost rada udruge

• vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine i Presjedništva udruge

• priprema plan aktivnosti udruge

• brine o korištenju imovine udruge

• rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u udruzi

• podnos i redovita izvješća o svom radu i radu Presjedništva Skupštine udruge ,te odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini

• dostavlja zapisnik s redovne sjdnice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruge

• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i na račun udruge

• saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Presjedništva udruge,te brine o upoznavanju javnosti sa radom udruge

• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ,statutom i aktima udruge.

Članak 34.

1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod može:
•svojom odlukom ovlastiti dopresjednika ili odrediti bilo kojeg člana Presjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja određene sjednice.

•može tražiti preispitivanje odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog s Statuta i zakona, te zatražiti očitavanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi “sporne“odluke je konačna.

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 35.

1) Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je Nadzorni odbor.
2) Nadzorni odbor ima 3 člana: presjednika Nadzornog odbora i 2 člana.
3) U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela udruge HVIDR-a iste razine.

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

1) Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Slavonski Brod:

• donos i poslovnik o svom radu
• nadzire rad svih tijela udruge najmanje jednom mjesečno
• nadzire rad izvršnog odbora u ograncima najmanje jedanput u dvije godine
• nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje jednom tromječno,te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima ovog Statuta
• podnosi redovita izvješća Skupštini udruge
• podnosi redovita izvješća Nadzornom odboru HVIDR-a brodsko –posavske županije
• može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge pred Sudom časti HVIDR-a

Članak 37.

1) Nadzorni odbor može bez predhodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nadzor rada ogranka udruge.

Sjednice Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 38.

1) Sjednicu Nadazornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilusvaka tri mjeseca, a ukoliko postiji i češće.
2) U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice,predsjednik Nadzornog odbora može može ovlastiti člana Nadzornog odbora za vođenje sjednice.
3) U slučaju ostavke ,bolesti,smrti ili isključenja iz članstva ,presjednik Nadzornog odbora na položaju presjednika mijenja član ko jeg ovlasti Nadzorni odbor do izbora novog presjednika Nadzornog odbora.
4) Nadzorni odbor odluke donosi konsezusom.

Sud časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 39.

1)Sud časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod je tijelo koje odlučuje o povredama odredaba ovog Statuta, kao i općih akata, odnosno riješavanju sporova, te donosi odluke stim uvezi.
2)Pod povredom odredaba općih akata podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članova udruge, navedenih u općim aktima .

Članak 40.

1) Sud časti Udruge HVIDR-a 3 člana i to presjednik Suda časti i 2 člana.
2) U Sud časti ne mogu biti birani članovi tijela udruge iste razine.

Zadaće i ovlasti Sudu časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 41.

1) Sud časti donosi Poslovnik o svom radu.
2) Sud časti postupa po tahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog i postupka i prigovorima i prigovorima članova koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi.
3)Sud časti odlučuje o mjeri privremene suspenzije članova Udruge ,u strgovnom postupku spram povrede i obveza.
4)Sud časti Udruge u suđenju je neovisan.
5)Protiv odluka Suda časti Udruge dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-a brodsko-posavske županije u roku od 15 dana od primitka odluke.
6)U svom radu Sud časti Udruge redovito izvješćuje Skupštinu Udruge i Sud časti HVIDR-a Brodsko-posavske županije.

Sjednice Suda časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 42.

1) Sjednice Suda časti saziva i vodi predsjednik Suda časti.
2) U slučaju spriječenosti sazivanja sjednice i vođenja sjednice,presjednik Suda časti može ovlastiti člana Suda časti za vođenje iste sjednice.
3) U slučaju ostavke, bolesti smrti ili isključenja iz članstva ,presjednika Suda časti na položaju presjednik Suda časti mijenja član kojeg ovlasti Sud časti izbora novog presjednika Suda časti.
4) Sud časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod sudi u vijeću,a odluku donosi većinom glasova svih članova Suda časti.

Stegovne mjere

Članak 43.

1) Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti može izreći stegovnu mjeru.
2) Stegovne mjere su:
• opomena
• ukor
• oduzimanje dužnosti
• suspenzija članskih prava
• isključenje iz članstva člana Udruge HVIDR-a

Članak 44.

1) Opomena i ukor se izriču članovima za lakše povredre članskoih obaveza.
2) Oduzimanje dužnosti izriče se članu za opetovano čitanje lakših povreda kao i za povrede stegovne odgovornosti.
3) Suspenzija članskih prava izriče se članu za opetovano čitanje težih povreda stegovne odgovornosti.Uz ovu mjeru stegovne odgovornosti, utvrđuje se i oduzimanje dužnosti.Suspenzija se može izreći najviše na dvije godine.
4) Isključenje iz članstva izriče se članu za činjenje težih povreda stegovne odgovornosti,kao i za opetovano činjenje težih povreda.Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava.
5) Kada Sud časti udruge donese odluku o pokretanju stegovnih postupaka radi teže, odnosno teže povrede odredaba općih akata Udruge HVIDR-a Slavonski Brod dotičnom članu miruju članska prava.

Teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata

Članak 45.

1) Teža, odnosno teška povreda odredbi općih akata je svako postupanje člana:
• koje je izazvalo teže, odnosno teške posljedice po ugled i interes „HVIDR-a“
• koje je izazvalo veću ili veliku materijalnu štetu
• koje bitno krši Statut Udruge HVIDR-a Slavonski Brod
• koja djeluje u suprotnosti s programom „HVIDR-a „,ili se ponaša suprotno načelima i ustroju „HVIDR-a“.
• Koje grubo krši etički kodeks ponašanja članova „HVIDR-a“ .
2) Prosudba o tome dali se radi o težoj ili teškoj povredi općih akata sastavni je dio odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

Postupak pred Sudom časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 46.

1) Tijelo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod koje je pokrenulo stegovni postupak i član“HVIDR-a „protiv kojeg je postupak pokrenut i obrnuto, imaju položaj stranaka u postupku.
2) Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile.Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za stegovni postupak.Sud časti nije vezan prijedlogom stegovne mjere po zahtjevu podnositelja.
3) Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.
4) Protiv odluke Suda časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-e brodsko-posavske županije.

VI
NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora članova tijela Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 47.

1) Izbori za sva tijela i dužnosti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod obavljaju se tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
2) Predsjednikom udruge postaje kandidat za Presjedništvo udruge koji je dobio najviše glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge.
3) Dopresjednikom udruge postaje kandidat za Presjedništvo udruge koji je dobio najviše glasova na izbornoj sjednici Skupštine.
4) Presjednika i članove Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Slavonski Brod bira tajnim glasovanjem Skupština udruge.
5 )Presjednika i članove Suda časti Udruge HVIDR-a Slavonski Brod bira tajnim glasovanjem Skupština udruge.
6) Delegate za Skupštinu HVIDR-a brodsko-posavske županije i kandidate za tijela HVIDR-a Brodsko-posavske županije bira javnim glasovanjem Skupština udruge.
7) Izabrani su oni članovi tijela koji su dobili najviše glasova nazočnih članova skupštine udruge.

Članak 48.

1) Izborom ili imenovanjem člana udruge za presjedničku funkciju u bilo kojem tijelu HVIDR-a brodsko-posavske županije ili bilo kojem tijelu HVIDR-a, izabranom članu prestaje mandat presjednika u bilo kojem tijelu Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.

Trajanje mandata,opoziv i kooptiranje članova tijela udruge

Članak 49.

1) Tijela Udruge HVIDR-a Slavonski Brod biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i mandat tih tijela.
2) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ,ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je izabran.
3) Prestankom mandata tijela udruge prestaje i mandat njegovih članova.
4) Mandat članova tijela udruge može prestati i prije isteka mandata na temelju opoziva i razrješenja Odlukom Skupštine u slučaju neprihvaćanja izvješća tijela od strane članova skupštine.U takvim slučajevima članovi tijela udruge kojima nije prihvaćeno izvješće daju svoje mandate na raspolaganje o čemu odlučuje Skupština.Ukoliko Skupština donese odluku o prestanku mandata i razrješenju tijela udruge ,tada se pristupa izboru novih članova istog tijela udruge.
5) Mandat presjednicima tijela može prestati i na temelju ostavke, u slučaju bolesti i smrti presjednika tijela udruge, kao i u slučajevima isključenja iz članstva odlukom Suda časti u stegovnom postupku. U navedenim slučajevima matično tijelo imenuje v.d. presjednika do izbora novog presjednika tijela na skupštini udruge.Ukoliko se pojave problemi u radu radi smanjenog broja članova tijela,može se odlukom istog tijela kooptirati kandidat po redosljedu osvojenih glasova na listi za izbor istog tijela na zadnjoj izbornoj skupštini udruge.

VII

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 50.

1) Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.
2) Predsjedništvo HVIDR-a brodsko-posavske županije propisuje mjerila i kriterije za izbor delegata u Skupštinu HVIDR-a Brodsko-posavske županije prema ključu za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a brodsko-posavske županije.
3) Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod sastavlja kandidacijsku listu za delegate u Skupštini HVIDR-a Brodsko-posavske županije i kandidacijsku listu kandidata za tijelo HVIDR-a Brodsko-posavske županije na način propisan mjerilima iz predhodnog stavka ovog članka.

VIII
IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 51.

1) Imovinu udruge HVIDR-a Slavonski Brod čine:
• novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine,dobrovoljnim prilozima i darovima.
• novčana srestva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi odnosno djelatnosti utvrđenih statutom, financiranjem programa i projekata udruga iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana srestva u skladu sa zakonom.
• Pokretne i nepokretne stvari udruge,te druga imovinska prava.
2) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti utvrđenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Financijsko poslovanje udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 52.

1) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod neprofitna je pravna osoba.
2) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod vodi poslovne knjige i sastavlja izvješća prema propisima kojima se utvrđuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

IX
PRESTANAK UDRUGE, IMENOVANJE LIKVIDATORA, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 53.

1) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod može prestati s radom odlukom Skupštine udruge koja mora biti donesena ¾ (tročetvrtinskom) većinom glasova evindentiranih članova udruge ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 54.

1) Prestanak Udruge HVIDR-a Slavonski Brod njezina imovina pripada HVIDR-a Brodsko-posavskoj županiji.

Članak 55.

1) Likvidatora Udruge HVIDR-a Slavonski Brod imenuje i opoziva Presjedništvo udruge.
2) Likvidator može, ali i ne mora biti član Udruge.
3) Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga RH kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruge.

X

PRIZNANJE I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

Članak 56.

1) Članovima Udruge HVIDR-a Slavonski Brod za rad i postignuće u ostvarivanju ciljeva udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
2) Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
3) Zahvalnice, priznanje i nagrade dodjeljuje Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.
4) Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Presjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

IX
POČASNI ČLANOVI

Članak 57.

1) Presjedništvo Udruge HVIDR-a Slavonski Brod donosi odluku o počasnim članovima Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.

XII
EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

Članak 58.

1) Udruga HVIDR-a Slavonski Brod dužna je voditi evidenciju (popis ) članova udruge.
2) Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi prebivališta, broju članske iskaznice datumu pristupanja udruzi, kategoriji postotku tjelesnog oštećenja i datuma prestanka članstva. Za vođenje i ažuriranje poipsa članova zadužuje se Presjednik udruge.
3) Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
4) Izgled i sadržaj članske iskaznice hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata RH, članova u sustavu HVIDR-a RH, propisuje svojom odlukom Glavni odbor HVIDR-a RH temeljem Statuta HVIDR-a RH.

XIII

Članak 59.

1) Radi provođenja članka 10. ovog Statuta, na temelju Odluke o udruživanju, Udruga HVIDR-a Slavonski Brod donosi ovaj Statut kojim se usklađuje sa odredbama Statuta n HVIDR-a brodsko-posavske županije i Statuta HVIDR- a RH.

XIV
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

1) Statut Udruge donosi Skupština večinom glasova sjednice Skupštine nazočnih članova udruge nakon provedene rasprave.

Članak 61.

1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge HVIDR-a Slavonski Brod.
2) Tumačenje poslovnika o svom radu daju tijela određena Statutom udruge.

Članak 62.

1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja ,a primjenjuje se danom upisa u registar udruga.
2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge HVIDR-a Slavonski Brod od 03.04.2007.godine.

Presjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod
MATO PUDIĆ