Poslovnik o radu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Slavonski Brod

Na temelju članka 30. st. 1. t.1. Statuta Zajednice udruga HVIDR-a SL.B, na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a SL.B, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2016. godine, donosi:

P O S L O V N I K

O RADU PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Ovim se Poslovnikom utvrđuje način rada Predsjedništva udruge HVIDR-a SLAVONSKI BROD .

Članak 2.

1. Cilj HVIDR-a Slavonski Brod je socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata.
2. Cilj HVIDR-a Slavonski Brod ostvaruje se na način opisan u čl. 8. st. 1. Statuta HVIDR-a Slavonski Brod

Članak 3.

1. Tijela HVIDR-a SL.BROD su:

  • Skupština
  • Predsjedništvo
  • Nadzorni odbor
  • Sud časti

Članak 4.

Zadaća tijela HVIDR-a SL. Brod je ostvarivati ciljeve HVIDR-a S. BROD djelujući u skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa u RH, odredbama Statuta i drugih akata HVIDR-a.

Članak 5.

Struktura HVIDR-a je ustrojstvena shema udruga HVIDR-a i zajednica udruga HVIDR-a u Republici Hrvatskoj, u skladu sa teritorijalnim ustrojem RH, postavljena na način najučinkovitijeg ostvarivanja socijalne i pravne zaštite HRVI Domovinskog rata.

II.

SASTAV PREDSJEDNIŠTVA HVIDR-a SL.BROD

Članak 6.

1. Predsjedništvo ZU HVIDR-a BPŽ čine predsjednik, dopredsjednik, predsjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod, predsjednik Udruge HVIDR-a Nova Gradiška i 3 člana predsjedništva.

2. Predsjednik ZU HVIDR-a BPŽ u svojstvu mandatara imenuje sastav Predsjedništva.

Zadaće i ovlasti Predsjedništva HVIDR-a SL. BROD

Članak 7.

1. Predsjedništvo HVIDR-a SL. BROD:
a) izrađuje poslovnik o svom radu
b) čuva interese i ugled HVIDR-a SL. BROD
c) zaduženo je za provedbu odluka Skupštine Udruge HVIDR-a SL. BROD
d) izrađuje opće akte U HVIDR-a SL. BROD
e) izrađuje plan aktivnosti i financijski plan U HVIDR-a SL. BROD
f) osigurava sve uvjete za obavljanje administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadataka u U HVIDR-a SL. BROD
g) zaduženo je za suradnju s drugim udrugama u realizaciji zajedničkih ciljeva
h) brine o korištenju imovine U HVIDR-a SL. BROD
i) raspravlja o prispjelim zamolbama
j) o svom radu redovito izvješćuje Skupštinu
2. Predsjedništvo U HVIDR-a SL. BROD može pokrenuti vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti U HVIDR-a SL. BROD i Sudom časti ZU HVIDR-a BPŽ.
3. Stegovni postupak za članove Predsjedništva pokreće Predsjedništvo pred Sudom časti, zbog uzastopnih neopravdanih izostanaka sa sjednica Predsjedništva ili drugih osnova utvrđenih Statutom.

III.

PREDSJEDNIK U HVIDR-a SL.BROD

Članak 8.

1. Predsjednik U HVIDR-a SL.BROD predstavlja i zastupa U HVIDR-a SL.BROD, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela U HVIDR-a SL.BROD.
2. Predsjednik U HVIDR-a SL.BROD mandatar je predsjedništva ZU HVIDR-a BPŽ.
3. U slučaju ostavke, duže spriječenosti ili izočnosti predsjednika (bolest i dr.) U HVIDR-a SL. BROD zastupa i predstavlja dopredsjednik, ili član Predsjedništva kojeg svojom odlukom ovlasti Predsjedništvo U HVIDR-a SL.BROD .

4. U slučaju privremene spriječenosti ili izočnosti, predsjednik U HVIDR-a SL BROD može ovlastiti dopredsjednika, ili nekog člana Predsjedništva da umjesto njega sazove i vodi određenu sjednicu Predsjedništva.
5. Ukoliko imenovani član Predsjedništva tri puta neopravdano izostane sa sjednice Predsjedništva, ili na drugi način ne doprinosi radu Predsjedništva, predsjednik
U HVIDR-a SL.BROD predlaže Predsjedništvu razrješenje navedenog člana i daje Prijedlog za imenovanje novog člana Predsjedništva.

Zadaće i ovlasti predsjednika U HVIDR-a SL. BROD

Članak 9.

1. Predsjednik U HVIDR-a SL.BROD :
a) imenuje sastav Predsjedništva U HVIDR-a SL. BROD
b) zadužen je za provedbu odluka Skupštine i Predsjedništva U HVIDR-a SL. BROD
c) saziva i vodi sjednice Predsjedništva, te rukovodi radom Predsjedništva U HVIDR-a SL.BROD
d) podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Skupštini U HVIDR-a SL. BROD
e) priprema plan aktivnosti i financijski plan U HVIDR-a SL. BROD
f) rukovodi obradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća U HVIDR-a SL. BROD
g) brine o korištenju imovine U HVIDR-a SL. BROD
h) čuva interese i ugled U HVIDR-a SL. BROD
i) saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost predsjedništva

Članak 10.

1. Predsjednik U HVIDR-a SL.BROD može zaustaviti provedbu odluke koja nije u skladu sa zakonom ili odredbama statuta ZU HVIDR-a BPŽ i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora U HVIDR-a SL.BROD, odluka Nadzornog odbora u svezi " sporne " odluke je konačna.

2. Predsjednik U HVIDR-a SL.BROD ima ovlast samostalno donijeti odluku koja mora biti u skladu sa Statutom i općim aktima ZU HVIDR-a BPŽ. Na taj način donesena odluka obvezno se prezentira Predsjedništvu, koji je istu dužan verificirati.

Sjednice Predsjedništva U HVIDR-a SL.BROD

Članak 11.

1. Sjednicu Predsjedništva U HVIDR-a SL.BROD saziva predsjednik U HVIDR-a SL. BROD u pravilu najmanje jednom tromjesečno.
2. U slučaju privremene spriječenosti ili izočnosti predsjednika, primjenjuje se članak 8. stavak 4. Poslovnika o radu Predsjedništva.
3. Na sjednicu Predsjedništva obvezno se pozivaju Predsjednik Nadzornog odbora i Predsjednik Suda časti U HVIDR-a SL.BROD i predsjednik ZU HVIDR-a BPŽ , koji sudjeluju u raspravi bez prava glasovanja.

Članak 12.

1. Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik. Materijale za dnevni red sjednice pripremaju stručne službe, a za pripremu određenih materijala, Predsjedništvo može zadužiti i pojedine članove Predsjedništva.
2. Poziv za sjednicu Predsjedništva s dnevnim redom i materijalima dostavlja se članovima 5 dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, u opravdanim slučajevima, materijali za pojedine točke dnevnog reda mogu se dostaviti i u kraćem roku, odnosno uručiti i na samoj sjednici Predsjedništva.

Članak 13.

1. U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Predsjedništva, pozvana osoba dužna je o tome pravovremeno obavijestiti ovlaštenu osobu Predsjedništva.

Članak 14.

1. Sjednicu Predsjedništva otvara, predsjedava joj, te ju vodi do zaključenja, Predsjednik ili dopredsjednik.

Članak 15.

1. Dnevni red sjednice Predsjedništva utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda, predloženog uz poziv za sjednicu.

2. Izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda može predložiti svaki član predsjedništva, o čemu odlučuju članovi Predsjedništva glasovanjem.

Članak 16.

1. Po prihvaćanju dnevnog reda sjednice Predsjedništva predsjedavajući sjednice konstatira da je dnevni red prihvaćen, što znači da se dnevni red više ne može

mijenjati.

2. Raspravljanje i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda obavlja se onim redoslijedom kako je to navedeno u prihvaćenom dnevnom redu.

3. Predsjedavajući vodi brigu o tome da se sudionike u izlaganju ne ometa.

Članak 17.

1. Predsjedništvo na svojim sjednicama odlučuje javnim glasovanjem svojih članova.

2. Sjednica Predsjedništva je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od jedne polovine članova Predsjedništva.
3. Predsjedništvo zaključke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Članak 18.

1. Odluke i zaključci stupaju na snagu trenutkom njihovog donošenja.
2. Odluke i zaključci ispisuju se kao zasebni dokument, dostavljaju se pravnim i fizičkim osobama na koje se odnose, a u pismohrani se pohranjuju pod urudžbeni broj poziva i zapisnika sa sjednice Predsjedništva.

Članak 19.

1. Glasovanje na sjednici Predsjedništva obavlja se pojedinačnim izjašnjavanjem za svaku točku dnevnog reda, a rezultat se unosi u zapisnik.
2. Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedavajući sjednice na temelju broja glasova "za" ili "protiv" prijedloga odluke, te predlaže donesenu odluku.
3. Članovi Predsjedništva prilikom glasovanja ne mogu biti suzdržani.
4. Donesena odluka unosi se u zapisnik sjednice.

Članak 20.

1. U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, mjesto, datum i sat održavanja sjednice, ime i prezime nazočnih i izočnih članova Predsjedništva i pozvanih osoba, prihvaćeni dnevni red, te donesene odluke po točkama dnevnog reda.
2. Zapisnik sjednice potpisuje predsjedavajući i zapisničar.
3. U zapisnik se prilažu svi materijali i dokumentacija vezana uz donošenje odluka na sjednicama, a sve se čuva temeljem pravilnika o arhiviranju.

Članak 21.

1. Predsjedavajući će prekinuti sjednicu ukoliko nastupe okolnosti koje onemogućavaju daljnji rad sjednice.
2. Ukoliko tijekom trajanja sjednice više ne prisustvuje potreban broj članova Predsjedništva sjednica se prekida.
3. Prekinuta sjednica Predsjedništva nastaviti će se najkasnije u roku od 7 dana od dana prekida, a u slučaju da ne završi isti dan, može se nastaviti slijedeći dan.
4. Nastavak sjednice zakazuje predsjedavajući na sjednici prije njenog prekida.

Članak 22.

Za pravilnu primjenu ovog Poslovnika odgovoran je predsjedavajući sjednice Predsjedništva.

Tajnik/ca Predsjedništva U HVIDR-a SL. BROD

Članak 23.

1. Sve administrativne i druge zadaće u svezi s radom Predsjedništva U HVIDR-a SL. BROD odrađuje tajnik/ca Predsjedništva.
2. Opis poslova i zadaća tajnika /ce Predsjedništva i predsjednika sadržan je u pravilniku o radu ili posebnoj odluci predsjedništva.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

1. Ovaj Poslovnik, na prijedlog predsjednika donosi Predsjedništvo U HVIDR-a SL. BROD. Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

2. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koji na bilo koji način reguliraju u ovom Poslovniku opisanu problematiku.

Članak 25.

1. Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Predsjedništvo ZU HVIDR-a BPŽ.

U Slavonskom Brodu, 23. lipnja 2016. godine


Predsjednik Udruge HVIDR-a SLAVONSKI BROD
MATO PUDIĆ

Nacionalna zaklada

Please publish modules in offcanvas position.